files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

 

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci je každoročná medzinárodná kampaň, zameraná na podporu bezpečnej a zdravej práce. Koná sa vždy 28 apríla a to už od roku 2003. Organizujú ho spoločne Medzinárodná organizácia práce (ILO) a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pričom obidve organizácie  vychádzajú z toho, že  právo na zdravú a bezpečnú prácu je zakotvené v základných dokumentoch Svetovej zdravotníckej organizácie.

      

 

Úlohou svetového deň bezpečnosti a zdravia pri práci je pripomenúť zamestnávateľom, že jednou z ich úloh je aj starostlivosť o vytváranie zdravých a bezpečných pracovných podmienok a zabezpečenie zdravotného dohľadu nad zdravím zamestnancov. Pri zabezpečení zdravotného dohľadu nad zdravím zamestnancov a zdravými pracovnými podmienkami je potrebné vychádzať z najnovších medicínskych poznatkov a z platnej legislatívy. Základné povinnosti zamestnávateľov v SR pri ochrane zdravia pri práci vyplývajú  § 30 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zák. č. 355/2007 Z. z.). Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia zamestnancov a vytvárania zdravých pracovných podmienok okrem iného povinný:

  1. zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň,
  2. zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  3. posúdiť riziká na pracovisku a na základe ich posúdenia  a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov týchto zaradiť  do príslušnej kategórie prác.

Nakoľko ide, ako bolo uvedené vyššie, o uplatnenie najnovších medicínskych poznatkov a legislatívnych úprav, pre uľahčenie situácie bol  zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zabezpečiť zriadený inštitút  „pracovnej zdravotnej služby (PZS)“. To znamená, že k základným  povinnostiam zamestnávateľa je tiež zabezpečenie PZS pre všetkých zamestnancov. Týka sa to zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva, v súkromnom, štátnom i verejnom sektore, vo veľkých, stredných aj malých podnikoch, organizáciách a firmách. Zamestnávateľ môže zabezpečiť PZS dvoma spôsobmi, a to vlastnými odbornými zamestnancami, ktorí sú s ním v pracovnom pomere a vykonávajú ju len pre tohto zamestnávateľa, alebo môže zmluvne dohodnúť jej vykonávanie dodávateľským spôsobom s právnickými alebo fyzickými osobami – podnikateľmi, ktoré majú oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na výkon PZS. Treba podotknúť, že táto povinnosť sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby, ak nevykonávajú rizikové práce.

   Úlohy, náplň práce, ako aj zloženie tímu PZS sú uvedené vo Vyhláške MZ SR č. 135/2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. Úlohu PZS, okrem iného,  je teda poskytovať zamestnávateľovi poradenstvo a navrhovať opatrenia z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov, zabezpečovať sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov a vydávať posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu a spolupodieľať sa na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov.  

 

                                                                                               MUDr. Kniežová

                                                                                               RÚVZ Michalovce

 

 

 Uverejnené: 27.04.2011 10:55:40 files/zrs35vuxnbma6xcy.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.