files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Projekt PARTNERSTVÁ - COMENIUS REGIO: Slovensko - Turecko

Vo výberovej procedúre NA LLP SR na rok 2011 v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius – Partnerstvá Regio bol Spoločnému školskému úradu Vinné schválený grant na projekt pod názvom MEDZIDISCIPLINÁRNE VZŤAHY V PRIMÁRNOM A PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

 

Partnerské regióny:

 Slovensko

- Spoločný školský úrad Vinné,

- Metodicko-pedagogické centrum Bratislava,

- Základná škola s materskou školou F.J.Fugu vo Vinnom

 

Turecko

 - Krajský direktorát  národného vzdelávania,

- Harranská univerzita, Pedagogická fakulta,

- Základná škola Dr. Cavit Özyeğin


Cieľ projektu:

Implementovať interdisciplinárny prístup do tradičného vzdelávania v materských a základných školách na Slovensku a v Turecku podľa Strategického rámca pre vzdelávanie a prax, vrátane inovácie a kreativity v počiatočnej fáze vzdelávania detí. Zámerom partnerských regiónov je prezentovať využitie kreatívnych, inovačných a efektívnych metód v edukačnom prostredí, rozvíjať a navzájom sa učiť iným, efektívnym metódam školského a triedneho manažmentu a manažmentu školských metodických orgánov.

Tento projekt tiež zahŕňa problematiku pedagogiky a metodiky detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktoré budú začlenené do projektových aktivít, zvlášť migrantov, Rómske deti, žiakov odlišných krajín za účelom vytvorenia priestoru pre ich vývoj a sebarealizáciu.

Obsahová anotácia:

  • Implementovanie multilaterálnej spolupráce - porovnávanie, štúdie vzájomných kultúr, IKT technológie, webové konferencie, diskusné fóra a projektové stretnutia, mobility učiteľov a riaditeľov škôl, workshopy, semináre a debaty; prezentácie jednotlivých školských systémov.
  • Vytvorenie príležitosti pre učiteľov získavať osobnú skúsenosť o širšej vzdelávacej perspektíve s obohatením školských kurikul.
  • Zintenzívnenie motivácie pre učenie sa s využitím metódy CLIL. Stimulácia pre učenie sa rodného a cudzieho jazyka, kultúrne chápanie a rozvoj osobných hodnôt.

Očakávané výsledky:

Prostredníctvom európskeho kontaktu

- získanie adaptačnej kapacity na nové pedagogické situácie, sebareflexie názorov a pocitov na školské systémy a vyučovanie, konštruktívne obohatenie národnej identity,

-  zlepšenie pedagogických, manažérskych a metodických kompetencií zapojených účastníkov projektu.

- rozšírenie vyučovania cudzích jazykov v rannom veku ako takého resp. jeho integrácia do vyučovania v rámci iných kurikulárnych kontextov prostredníctvom metódy CLIL.

Výsledné produkty:

- didaktické materiály a zdroje na zaškolenie učiteľov materských a základných škôl, ktoré vyučujú cudzí jazyk cez obsahovo integrované vyučovanie,

- sprievodca hospitácií (rámec a krátky teoretický základ daného prístupu, informácie o pozorovaných školeniach/hospitáciách a metódach pre spoluprácu a prácu v tandeme, didaktické stratégie získaných jazykových kompetencií prostredníctvom metódy CLIL, informácie o úrovni vyučovania cudzieho jazyka na korešpondujúcej 


PRVÁ AKTIVITA 

PRVÉ PROJEKTOVÉ STRETNUTIE

Vinné, Slovensko 

9. – 16. október 2011

 

Prvé stretnutie partnerov, z plánovaných ôsmich mobilít projektu Regio, sa uskutočnilo v týždni od 9. októbra do 16.októbra 2011 na Slovensku. Očakávania sa stali skutočnosťou a slovenská strana srdečne privítala tureckú šesťčlennú delegáciu na čele s riaditeľom Krajského direktorátu národného vzdelávania Şanlıurfa Hanifim Şahinom.

Okrem formálno-pracovných náležitostí, ktoré prislúchali úvodnej mobilite, a to:

-  oboznámenie sa s partnerskými regiónmi a národnými školskými systémami,

-  skonkretizovanie a odsúhlasenie pracovného plánu činností počas prvého roka partnerstva,

-  príprava prvej aktivity – spracovanie a distribúcia dotazníka pre učiteľov materských a základných škôl na tému „Medzidisciplinárne vzťahy v edukačnom prostredí“,

-  naplánovanie konferencií v Turecku i na Slovensku so spoločnou témou „Uplatňovanie inovačných a efektívnych foriem vyučovania v predprimárnom a primárnom vzdelávaní“,

- dohodnutie termínu nasledujúcej mobility v Turecku, pre našich tureckých partnerov bol pripravený bohatý program.

 

Najprv to bolo projektové rokovanie medzi zástupcami Spoločného školského úradu Vinné a Krajského direktorátu národného vzdelávania Şanlıurfa na Obecnom úrade vo Vinnom. Obec Vinné finančne podporila daný projekt, za čo jej štatutárovi Ing. Jozefovi Kráľovi a Obecnému zastupiteľstvu patrí úprimné poďakovanie. Delegácia mala možnosť vzhliadnuť prírodné i kultúrne zaujímavosti a zažiť pravú folklórnu atmosféru vďaka vystúpeniu našej skupiny Viňančan.  Tretí projektový deň patril návšteve školy - ZŠ s MŠ F.J.Fugu, ktoré bolo sprevádzané bezprostredným prijatím od najmenších škôlkarov, žiakov až po učiteľský zbor a celý kolektív školy. A aby delegácia z Turecka si urobila ucelený obraz o projektových partneroch a o východnom kúsku Slovenska,  navštívili sme spoločne mestá Michalovce, Prešov, Košice. Úprimné privítania  nás čakali na Metodicko-pedagogickom centre v Prešove i v Košiciach. Hodnotným zážitkom  bolo aj stretnutie s prednostom Krajského školského úradu Prešov, kde tureckých priateľov vítali chlebom a soľou  i sladkou tortou v podobe tureckej vlajky, ako i  dialóg s učiteľmi na kontinuálnom vzdelávaní v aule MPC Prešov.

Jazyková bariéra vďaka skvelým tlmočníkom, ktorí celý projekt zastrešujú a manažujú, Mgr. Slávke Pasteľákovej, a   Veysimu Yilmazovi, už hneď na začiatku bola prelomená. Turecký partner sa vyjadril, že na Slovensku sa cítili ako doma a že sa tu stretli s veľmi priateľskými  a dobrosrdečnými ľuďmi.  

Aj z našej strany sme to takto precítili a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční na prelome februára a marca 2012 v Turecku.

 

 

DRUHÁ AKTIVITA

ODBORNÉ KONFERENCIE

na Slovensku a Turecku

o  využití  inovatívnych a  efektívnych  metód  a  foriem  vyučovania

MEDZIDISCIPLINÁRNE VZŤAHY V PREDPRIMÁRNOM A PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

 

Na základe pracovného plánu  partnerstva projektu REGIO - Medzidisciplinárne vzťahy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní dňa 13.12.2011 Školský úrad vo Vinnom zorganizoval odbornú konferenciu v Kultúrnom dome vo Vinnom, kde sa stretlo skoro sto pedagogických zamestnancov z okresov Michalovce a Sobrance. Organizátorov potešil vysoký záujem o predmetné vzdelávanie. Svojou účasťou pedagógovia potvrdili súčasný trend v školstve, že učiteľ je otvorený k  novým požiadavkám vo výchove a vzdelávaní a prijíma ich ako výzvu tým, že sám k jej zmene aktívne prispieva.

S tým istým zameraním sa odborná konferencia uskutočnila  dňa 13.1.2012 v Şanlıurfe v Turecku.


    

Odborná konferencia na Slovensku sa uskutočnila v spolupráci s RP MPC Prešov a DP MPC Košice. Cieľovým zámerom bolo ponúknuť pedagogickej verejnosti čo najviac informácií o edukačných výsledkoch    detí / žiakov   v   rámci   predprimárnych a primárnych škôl prostredníctvom  uplatňovania moderných stratégií výchovy a  vzdelávania a o ich implementácii v rámci prierezových tém v kurikule primárneho vzdelávania. Účastníkom sa poskytla ucelená prezentácia nového rozmeru metódy CLIL. Súčasťou metodického dňa boli aj zaujímavé interaktívne ukážky edukačných programov a materiálov firmy „Interaktívna škola“.

 

Výstupom z odbornej konferencie sú zverejnené prezentácie a naplánovanie druhej časti vzdelávania v oblasti uplatňovania metódy CLIL s ukážkami jej priamej implementácie do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Slovensko


 

Turecko


 

 

Dúfame, že Metodický deň pedagógov vo Vinnom v spolupráci s učiteľmi kontinuálneho vzdelávania MPC naplnil očakávania zúčastnených a vytvoril podmienky pre skvalitňovanie edukácie v našich školách regiónu.

 

 

 

PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

koordinátorka projektu

ŠÚ VinnéUverejnené: 24.01.2012 15:17:48 files/zrs35vuxnbma6xcy.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.